Bilimsel Program (Sözlü Bildiriler)

Bilimsel Program (13 EKİM 2017- CUMA)

Saat

Salon I (Büyük Salon)

09:00

09:45

AÇILIŞ TÖRENİ

09:45

10:15

Prof.Dr. Rena MİRZEZADEH (Çağrılı Konuşmacı)

“Azerbeycan’da Cinsiyet politikası ve kadın hakları: tarih, mevzuat ve modernlik- Gender politics and women's rights of Azerbaijan: history, legislation and modernity”

“Azərbaycanda  gender siyaseti ve qadin hüququ:tarix, qaunvericilik ve  müasirlik”

13-14 Ekim

Gün Boyu

Fotoğraf Sergisi (ESOGU Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı)

“50 Öncü Türk Kadını - 50 Frontier Turkish Women”  Hazırlayan: Dr. Günseli NAYMANSOY

13-14 Ekim

Gün Boyu

Uygulamalı Ebru Sanatı Sergisi   (ESOGU Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı)

Hazırlayan: Özlem ÇOPUR (Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı)

13-Ekim

Gün Boyu

POSTER BİLDİRİ SUNUMLAR ( Poster no  1-36)

Kahve Molası 10:15-10:30 ( Poster Bildiri; 1.-9. Posterler)

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI

Saat

Salon no 3

Salon no 5

Salon no 6

Salon no 7

10:30

10:45

Duygu KIZILDAĞ

Küçük Kentte Kadın Girişimci Olmak: Afyonkarahisar’da 2009’dan 2017’ye Ne Değişti?

Becoming a Woman Entrepreneur in a Small City: What has changed in Afyonkarahisar from 2009 to 2017

Nurdan KIRIMLIOĞLU

Çalışan Kadınların Üreme Sağlığı Hakları: Türkiye Örneği

Employe Women's Rights of Reproductive Health:  Sample of Turkey

Raziye Nesrin DEMİRTAŞ

Ev kadınlarında fiziksel aktivite ve toplumsal katılımın ilişkisi

Relation of physical activity and social participation in housewives

Müge GİDİŞ

Kadın Akademisyenler ve Biyoloji Bölümü

Women Academicians and Biology Department

10:45

11:00

Nuray GİRGİNER

Kadın Lisans Öğrencilerinin Mobbing Bilgi Düzeyleri Ve Mobbinge Maruz Kalma Sıklıkları Üzerine Bir Çalışma

A Study on Undergraduate Women Students’ Mobbıng Informatıon Levels And Frequency of Mobbıng Exposure

Nilüfer DEMİRSOY

İslamiyet Dönemi Hanım Tabipler ve Hasta Bakıcılar

Women Doctors of the Islamic Period and Patient Caregivers

Emine YAĞCI

Nöbetçi Melekler ve Drakula Hormon

Sentinel Angels and Dracula Hormone

Kenan SEVİNÇ

Öğrencilerinde Kadının Örtünmesine İlişkin Algılar

Perceptions of Theology Students on Women’s Covering

11:00

11:15

Hediye Şirin AK

Kadınların Siyasal Yaşama Katılımı ve İyi Yönetişim

The Women’s Participation to Political Life and Good Governance

Nuriye DEĞİRMEN

Şehrin Ara Sokaklarında Emeği Kaybolan Kütahya’lı Kadın Çini İşlemecileri

Female Tile Decorators of Kütahya Whose Labour is Lost in Alleys

Deniz ÜNAL

Akademik Yaşamda Cinsiyetçilik

Sexisim in Academia

Mustafa ÖZDEMİR

Geleneksel Ataerkil Yapıda “Çalışan Anne”  Sorunsalına Bir Bakış

A Look at the Problematic of "Working Mother" in Traditional Patriarchal Structure

11:15 11:30

Füsun YENİLMEZ

Türkiye’de Kadının İş Gücüne Katılımını Etkileyen Temel Faktörler

The Key Factors Affecting Women's Labor Force Participation in Turkey

Elif Begüm ELÇİOĞLU

Osmanlı Ordusu’nda Birinci Kadın İşçi Taburu (1917-1919)

The First Women Workers Battalion in Ottoman Empire (1917-1919)

İrem ÖZEL BİLİM

Çalışma Dünyasında Engelli Kadının Yeri

The State of Disabled Women in The Business World

Naci KULA

Çalışan Kadının Sorunlarının Çözümünde Dini İnanç ve Değerlerin Önemi

Significance of Religious Beliefs and Values in Solving Problems of Working Women

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Gülsüm ÇALIŞIR

Doç.Dr. Didem TURGUT COŞAN

Doç.Dr. Deniz SAYINER

Doç.Dr. Fatma Asiye ŞENAT

Kahve Molası (11:30-11:45) ( Poster Bildiri; 10.-18. Posterler)

(13 EKİM 2017- CUMA)

 

Saat

Salon no 3

Salon no 5

Salon no 6

Salon no 7

11:45

12:00

Burcu ERŞAHAN

Mikro Kredi Kullanan Kadın Girişimcilerin Mevcut Durumlarına İlişkin Algıları

The Perceptions of Women Entrepreneurs Using Micro-Credit on Their Own Current Situations

Cem Hakan BAŞARAN

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında İzmir’de Bir Kadın Hareketi “Yardımcı Hemşireler Cemiyeti”

A Woman Movement in Izmir in The First Year of The Republic:

"Assistant Nursery Community"

Yasemin Sağlan KURT

Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarında Gelişimin Değerlendirilmesi

Evaluation of Development in the Children of Seasonal Agricultural Workers

Hatice ÖZER

Evde Çocuk Bakımı Hizmeti Veren Kadınların Çalışma Yaşamından Doğan Haklarında Güncel Gelişmeler

Recent Developments of Women in the Rights of Labor and Social Security Law Working as Childminder at Home”

12:00

12:15

Gülçin SAĞIR

Siyasetnamelerde Eril Dil Kullanımı ve Kadının Konumlandırılması

Use of Eril Language in Politics and Positioning of Women

Sevim ODABAŞ

Beden Bakım İşleri ve İşçileri: Güzellik Uzmanları

Body Care Jobs and Workers: Beauty Experts

 

Fatime GÜNEŞ

Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Kadın Emeğinin Konumu

Status of Women's Labor in Seasonal Agricultural Work

Abdulvahap ALICI

Geleneksel bir Toplumda Geleneklere Karşı Kadınlar: Sivas'ta Miras Uygulaması

Women against Customs in a traditional society: the practice of inheritance in Sivas

12:15

12:30

Tuğba GÜLEN

Çorum İli Kadının Sosyo-Ekonomik Durumunun Güçlendirilmesi Çalıştayı: Nitel Araştırma Sonuç Analizi

Workshop on Improving Socioeconomic Status of Women in Çorum: Qualitative Research Result Analysis

Evsen CERKEŞLİ

Türk Edebiyatının Saklı Kalemi: Cahit Uçuk

Hidden Pen of Turkish Literature: Cahit Uçuk

 

Reyhan AYDIN

Farklı Meslek Gruplarına Sahip Kadınların Gözünden Annelik

Mission From The Women With Our Different Professional Groups

Safa DEMİR SARI

Türk Kadınının Siyaset ve Kadın Hakları Alanında Mücadelesi: Kadınlar Halk Fırkası ve Nezihe Muhiddin Örneği

Turkish Women’s Fight of Political Rights: ‘Women’s Public Party’ and ‘Nezihe Muhiddin’ examples

12:30

12:45

 

F. Deniz KORKMAZ ELASHRY

Sinema Filmlerinin Kadın Sanatçıları Ele Alış Biçimleri

A Study on Presentation of Famous Female Artists in Biographical Movies

Sevil ŞAHİN

Bilgi, Motivasyon ve Davranış Becerileri Modeline (IMB) Göre Kadınlara Verilen Genital Enfeksiyon Farkındalık Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Assessment of the Effectiveness of Genital Infection Awareness Training Provided to the Women Based on the Information-Motivation-Behavioral Skills  (IMB) Model

Fatma Asiye ŞENAT

Ev Kadınlığına İade-İ İtibar: Her Kadın Ev Dışında Çalışmak Zorunda Mı?

Regaın Reputatıon To Housewıves: Do All The Women Have To Work Outsıde The Home?

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Nuray GİRGİNER

 

Doç.Dr. Seyhan ÖNDER

 

Prof.Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Doç..Dr.  Füsun YENİLMEZ

Öğle Yemeği (12:45 - 13:45)

 

(13 EKİM 2017- CUMA)

Saat

Salon I (Büyük Salon)

13:45

14:15

Kadiyan BOOBEKOVA  (Çağrılı Konuşmacı)

“Manas” Destanındaki Kanıkey Hatun’un Analık İmajı - Kanykei’s Maternal Image Reflected In The Epic “Manas”

14:15

14:45

Prof.Dr.Seval SELİMOĞLU (Çağrılı Konuşmacı)

“MUHASEBENİN MELEKLERİ: Türkiye’de Muhasebe Mesleğinde Kadın Olmanın Zorlukları - “ANGELS OF THE ACCOUNTING PROFESSION: The Challenges Of Being A Woman In The Accounting Profession in Turkey”

14:45

15:00

Dr. Günseli NAYMANSOY  (Sergi Küratörü)

“Bilimde Cumhuriyet Kadınları - Republican Women in Science”

Kahve Molası (15:00-15:15) ( Poster Bildiri; 19.-27. Posterler)

Saat

Salon no 3

Salon no 5

Salon no 6

Salon no 7

15:15

15:30

Menekşe ŞAHİN

Türkiye’de Kadın İstihdamının “İnsana Yakışır İş” Performans Değerlendirmesi.

 Women's Employment in Turkey "DecentWork" Performance Evaluation

Adem SAĞIR

Kadın Konak İşletmecileri Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme Safranbolu Eski Çarşı Örneği

A Socİologİcal Analysis On Women Mansion Managers: Case Of Safranbolu Old Bazaar

Ayşegül UNUTKAN

Etkili İletişimin İş ve Aile Sarmalı Arasında Kalan Kadınlara Etkisi

Impact of Effective Communication on Women who between Work and Family Spiral

Tuğçe ŞENÇELİKEL

Türkiye’de 2002-2016 Yılları Arasında Gerçekleşen Kadın İntiharlarının Değerlendirilmesi

Assessment of Woman Suicides in Turkey Between 2002 and 2016

15:30

15:45

Gökben BAYRAMOĞLU

İş Aile Sınırı Teorisi Bağlamında Kadın Akademisyenlerin İşY aşam Dengesinin Sağlanmasına Yönelik Bir Alan Araştırması A Field Survey on the Achievement of Work / Life Balance of Female Academicians in the Context of Work / Family Boundary Theory

Duygu ALTINOLUK

Coğrafyanın Cinsiyeti: Fiziki Coğrafyada Kadın Olmak

The Sex Of The Geography: To Be Woman In Physıcal Geography 

Özlem ÖRSAL

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Ergenlik Ve Erişkinlik Sorunları

Mental And Adult Chıldren's Problems In The Context Of Gender

Hülya ÖZEN

İstatistiklerle Türkiye Ve Avrupa’da Kadınların Çalışma Hayatındaki Yerine Genel Bir Bakış

A General Overview Of The Working Life Of Women In Turkey And Europe With Statistics

15:45

16:00

Esin KILIÇ

İşgücüne Katılım ile İşsizlik Arasındakı İlişki- Türkiye'deki Kadın İşgücü Üzerine Bir Değerlendirme

The Relationship Between Labor Force Participation and Unemployment: An Evaluation on Female Labor Force in Turkey

 

Tuğba GÜCENMEZ

Erkeklere Atfedilen “Patronluk” Ve Patron Kadınların “Erkekleşmesi”

“Bossdom” Attributed To Men And “Masculanization” Of Female Bosses

Emine ÇOLAK

Tarım Sektöründe Çalışan Kadınlar ve Kanser

Working Women in The Agricultural Sector and Cancer

Muzaffer BİLGİN

Anneler Endeksine Göre Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkeler İçerisinde Türkiye’nin Yeri

The position of Turkey in the European Union and Candidate Countries according to Mothers’ Index

16:00

16:15

Münevver KATKAT ÖZÇELİK

Muhasebe Mesleğinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Sex-Based Occupational Discrimination in the Accounting Profession

Hatice ARABACI

Kadınların Toplumsal Katılımı Önündeki Engellerden Biri Olarak Başörtüsü Yasağının Sebep Olduğu Toplumsal Dışlanma ve Bu Dışlanmanın Kadınların Hayatındaki Tezahürleri 

One of the obstacles on the social engagement of women as a consequence of the Scarf Ban and manifestations of social exclusion in the life of women

Emel SEZİCİ

Kanguru Bakımı Annelerin Kaygı Düzeyini Azaltır Mı?

Does Kangaroo Mother Care Reduce The Level Of Anxiety?

 

Özgür ASLAN

Bireylerin Kadına Yönelik Şiddet Tutumlarının Belirlenmesi Artvin Örneklemi

Determination Of The Attitudes Of Indivıiuals Towards Violence Agaınst Women: The Sample Of Artvin 

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Seval SELİMOĞLU

Prof.Dr. Hatice PALAZ ERDEMİR

Doç.Dr.  Merih ÖZGEN

Prof. Dr. Fezan MUTLU

Kahve Molası (16:15-16:30) ( Poster Bildiri; 28.-36. Posterler)

(13 EKİM 2017- CUMA) 

Saat

Salon no 3

Salon no 5

Salon no 6

Salon no 7

16:30

16:45

Tuba ACAR

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programına Yönelik İhtiyaç Analizi

A Curriculum Development Study for Gender Equality

Yasemin SANCAR

II. Meşrutiyet Döneminde Kadının Çalışma Hayatı

Working Life Of Woman In The Second Constitutionalist Period

Gülcan GÜLEÇ

Çalışan Kadın ve Bağımlılık

Working Women and Addiction

Nurcan_DENİZ

Erkek Egemen Mühendislik Dünyasından Ev İdaresine Göç Eden Bir Mülteci: Lillian Moller GILBRETH

Lillian Moller GILBRETH : A Refugee Migrated from Male-Dominated World of Engineering to Homemaking

16:45

17:00

Süheyla SARITAŞ

Toplumsal Cinsiyetin Eğitime Yansımaları

Reflections of Social Gender in Education

 

Hatice PALAZ ERDEMİR

İşte Kadın: Antikçağa Dair Bir Değerlendirme

Women At Work: A Review On Antiquity

Meşküre YILMAZ

Akademik Çalışma Yapan Annelerin Bakıcı Problemleri

Babysitter Problem: A perspective from Academic Mothers

Seyhan ÖNDER

Manyezit Üretiminde Çalışan Kadınların Çalışma Koşulları ve Sosyal Olanakları

Working Conditions and Social Opportunities of Women Working in Magnesite Production

17:00

17:15

Hülya KARAOĞLAN

M.Ö.2.Bin’de ki Dokumacı Kadınlar

Weaver Women BC 2000

Sedef BULUT

Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Çok Yönlü Bir Cumhuriyet Kadını,  Eğitimci, Yazar, Siyasetçi “Hasene Ilgaz”

A Versatile, Republican Woman During The Social Transformation Period: Trainer, Writer, Politician "Hasene Ilgaz"

Bilge Kinam DOKUZLAR

Sosyal Gönüllülükte cesur yürekli bir kadın, Türkan Dağdelen

A woman with a brave heart in social volunteering, Türkan Dağdelen

Elif BAŞ

Eşimin İşi Varsa Onun Maaşıyla Geçinebiliyorsam, Çalışmam:  Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Evlilik Ve Çalışma Hayatı Hakkındaki Görüşleri

If My Husband Has A Perfect Work And If I Can Pass On My Husband Salary,  I Will Not Work":Views Of Marriage And Working Life Of Karadeniz Technical University  Students

17:15

17:30

Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS

Çalışan Kadınların İş-Aile, Aile-İş Çatışması İle Sosyal Destek, Örgütsel Destek ve Cinsiyet Rol Tutumları arasındaki İlişkiler

Relations Between Work-Family, Family-work Conflict, Social Support, Organizational Support and Gender Role Attitudes among Working Women

Gülsüm ÇALIŞIR

Sözsüz İletişimin Odağında “Susan Gelinler”

“Silent Brides” in Focus of Non-Verbal Communication

Nurhan ÖNDER BARUTÇU

Diz Osteoartritinde Nöropatik Ağrı Varlığı ve Kadınların Yaşam

Presence of Neuropathic Pain in Knee Osteoarthritis and the impact on the Women's Life Quality

Duran CANKÜL

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Presenteeism (İşte Varolamama) Kadın Çalışanlar Örneği

Presenteeism (absence at work) in Food and Beverage Business: The case of Female Employees

Oturum Başkanı

Doç.Dr. Zerrin Sungur TAŞDEMİR

Doç.Dr. Fatime GÜNEŞ

Doç.Dr. Ertuğrul ÇOLAK

Doç.Dr.Duygu KIZILDAĞ

AÇILIŞ -GALA YEMEĞİ ( Yer: ESOGU OTEL Saat: 19:30) 

(14 EKİM 2017- CUMARTESİ)

Saat

Salon I (Büyük Salon)

09:00

09:30

Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL (Çağrılı Konuşmacı)

“Bir kadın Akademisyen nasıl olunur? - How to Become a Female Academics?”

09:30

10:00

Prof.Dr.Rehat FAİKOĞLU  (Çağrılı Konuşmacı)

“Türk Kadının Toplumdaki Yeri - Place of Turkish Women in Society”

14-Ekim 09:00-11:30

POSTER SUNUMLAR ( Poster no  37- 44)

Kahve Molası (10:00-10:15) ( Poster Bildiri; 37.-44. Posterler)

Saat

Salon no 3

Salon no 5

Salon no 6

Salon no 7

10:15

10:30

Halis Adnan ARSLANTAŞ

Bir Öğrenme ve Bilme Biçimi Olarak Kadın ve Kadınlık

Women and Feminity as a Form of Learning and Knowledge

Yağmur KILIÇ

Cinsiyetçi Bir İkilem: Kariyer mi Aile mi? Aile ve Kariyer Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

A Sexist Dilemma: Career or Family? Validity and Reliability Study of the Family and Career Scale

Ömür ŞAYLIGİL 

Dün Çalışıyordum, Bugün Beni Çalışıyorlar Henrietta Lacks ve Bize Düşündürdükleri

I was Working Yesterday, Today They Work on Me: Henrietta Lacks and What She Made Us Think

Gülden Filiz ÖNAL

Müzik Alanındaki Kadın Akademisyenler

Female Academics in the field of music

10:30

10:45

Bahar GÜRSEL

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı Amerikan ve Britanya Propaganda Posterlerindeki Çalışan Kadın İmgesi

The Image of Working Woman in WWI and WWII American and British Propaganda Posters

Gizem Sultan SARIKAYA

Kadın Akademisyenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Günlük Sıvı Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

Nutrition Habits of Female Academics and Determination of Daily Fluid Consumption Levels

Damla Nur KİNSİZ

Çalışma Yaşamına Atılan Bir Adım Jane Eyre Ve Agnes Grey Romanlarında Mürebbiyelik

A Step Towards Working Life: Governesses In Jane Eyre And Agnes Grey

Ayşe YORULMAZ

Bourdieu’nun Alan Teorisi Bağlamında İş Yaşamında Kadın Bir Alan Araştırması

Woman in Working Life in the Context of Bourdieus’ Field Theory: A Field Study

10:45

11:00

Sibel TÜRK

Yazılımda Kadın Gücü

The Power Of The Women In Software

Senem ERMUMCU

Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadın İşçilerin Hizmet Tespit Davalarındaki Durumu

Status of Service Detection Actions of Women Workers Working In Home Services

Fatma HAZAR

İlahiyat Fakültesinde Çalışan Kadın Akademisyenlerin Mesleğe Dönük Algı ve Tutumları

Perceptions and Attitudes of Female Academicians at Faculty of Theologies

 Senem GÜRKAN

Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin “Erkek” Algılarında Çalışma Hayatının Yeri

The Place of Working Life in Perception of “Man” From The Eyes of Female And Male Unıversity Students

11:00

11:15

Mehmet KAPLAN

Kadın Çalışanların Benlik Saygısının Cam Tavan Sendromunu Aşma Üzerindeki Etkisi: Bir Alışveriş Merkezi Araştırması

The Influence of Female Employees' Self-Respect on Overcoming Glass Ceiling Syndrome: A Shopping Center Survey

 

Hülya ÖZTÜRK

Özel Hastanede Çalışan Hemşirelerin Empati Algıları

Empathy Perception of Nurses Working In Private Hospital

 

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Mustafa ÖNDER

Prof.Dr. Zühal ÇUBUKÇU

Prof.Dr. Ömür ŞAYLIGİL

Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ

Kahve Molası (11:15-11:30)

(14 EKİM 2017- CUMARTESİ)

Saat

Salon I (Büyük Salon)

11:30

12:00

Kapanış Oturumu

12:00

12:15

Değerlendirmeler

12:30 SOSYAL PROGRAM